Mezuniyet İşlemleri

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ

 

Yüksek Lisans Tez Önerisi ve Tezin Sonuçlandırılması;

 

Öğrenci, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Tez Önerisini Enstitümüz Web sayfasında bulunan Tez Önerisi Yazılı Raporunu ve formunu doldurarak Anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.

 

Tez Önerisi Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci kabul tarihinden itibaren 4 ay geçmeden tez savunma sınavı için başvuru yapamaz.

 

Öğrenci danışmanının savunma sınavı için uygun gördüğü tezini intihal raporu alınmak üzere dijital ortamda Enstitüye teslim eder.

 

İntihal oranı Enstitü tarafından uygun bulunan tezin danışmanı, Tez savunma sınavına girecek öğrenci için Enstitü Web sayfasında bulunan Tez Sınavı Jüri Öneri Formunu (biri kurum dışından 3 asil ve yine biri kurum dışından iki yedek tez savunma jürisi) belirleyerek 1 adet ciltlenmemiş tezi Enstitüye teslim eder. Savunma tarihi belirlenirken Enstitü Yönetim Kurulu tarihinden en erken 15 gün, en geç 1 ay içerisinde bir tarih aralığı belirlenerek Anabilim dalı aracılığıyla Enstitüye teslim etmelidir. Öğrenci, savunma sınavı jüri üyelerine (asıl ve yedek) ciltlenmemiş tezleri sınav tarihinden en geç bir hafta önceden teslim etmelidir.

 

Yüksek Lisans Tez Savunma sınavına giren öğrencinin Sınav Tutanağı ve Jüri inceleme raporları 3 iş günü içinde Anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim edilmelidir.

 

Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci;

1-3 adet tez (Tez Yazım Kılavuzuna uygun)

2- Ulusal Tez Merkezi Veri giriş formu (2 adet imzalı)

3- İlişik kesme formu( Web sayfamızda)

4- Jüri Onay Sayfası(Jüri tarafından imzalanacak)

5-Öğrenci Kimlik Kartını

 

Öğrenci yukarıdaki evrakları tez savunma sınav tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Enstitüye teslim etmelidir.

 

Yüksek Lisans tezi EYK ile kabul edilen öğrenci EYK karar tarih ve sayısını yazılmış Jüri Onay belgesini tezine ekleyerek 2 adet Pdf formatında CD hazırlayıp Enstitüye teslim eder ve mezun olmaya hak kazanır. (CD nin içindeki tez adı  Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formundaki referans numarasıyla aynı olmalıdır.)

 

 

4.2. Doktora Tez Önerisi ve Tezin Sonuçlandırılması

 

Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç 6 ay içinde tez önerisinin yazılı raporunu danışmanının uygun görüşüyle EYK onayına sunulmak üzere Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Öğrenci aynı raporu, Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı sözlü savunma tarihinden en az 15(onbeş) gün önce Tez İzleme Komite üyelerine de iletir.

 

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca 3 (üç) iş günü içinde Enstitüye bildirilir. Tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, önerinin kabul edildiği tarihten itibaren en erken 6 (altı) ayın sonunda Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda 2 (iki) kez toplanır. Sonuç 3 iş günü içinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye teslim edilir.

 

Öğrenci danışmanının savunma sınavı için uygun gördüğü tezini intihal raporu alınmak üzere dijital ortamda Enstitüye teslim eder.

 

İntihal oranı Enstitü tarafından uygun bulunan tezin danışmanı, tez savunma sınavına girecek öğrenci için Enstitü Web sayfasındaki Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formunu (en az ikisi kurum dışından 5 asil ve yine biri kurum dışından 2 yedek tez savunma jürisi) ve 1 adet ciltlenmemiş tezi Enstitüye teslim eder. Savunma tarihi belirlenirken Enstitü Yönetim Kurulu tarihinden en erken 1 ay, en geç 2 ay içerisinde bir tarih aralığı belirlenerek Anabilim dalı aracılığıyla Enstitüye teslim etmelidir. Öğrenci, savunma sınavı jüri üyelerine (asıl ve yedek) ciltlenmemiş tezleri sınav tarihinden en geç 15 gün önceden teslim etmelidir.

 

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tekrar başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Doktora Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci;

1-3 adet tez (Tez Yazım Kılavuzuna uygun)

2- Ulusal Tez Merkezi Veri giriş formu (2 adet imzalı)

3- İlişik kesme formu( Web sayfamızda)

4- Jüri Onay Sayfası(Jüri tarafından imzalanacak)

5-Öğrenci Kimlik Kartını

 

Öğrenci yukarıdaki evrakları tez savunma sınav tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

 

Doktora tezi EYK ile kabul edilen öğrenci EYK karar tarih ve sayısını yazılmış Jüri Onay belgesini tezine ekleyerek 2 adet Pdf formatında CD hazırlayıp Enstitüye teslim eder ve mezun olmaya hak kazanır.(CD nin içindeki tez adı  Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formundaki referans numarasıyla aynı olmalıdır.)