Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Tez, Seminer ve Dönem Proje İşlemleri

 

Tezsiz Yüksek Lisans

 

Dönem projesi önerisini verilmesi

İkinci yarıyıl başlangıcından itibaren akademik takvimde belirtilen son güne kadar bilgi-belgelerdeki “Dönem Projesi Öneri Formu”nu doldurup, anabilim dalına teslim etmeniz ve EABD/EASD başkanının onayı ile birlikte enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. Proje önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

 

Dönem projesini ne zaman ve nasıl teslim edebilir

En erken ikinci yarıyılın, en geç üçüncü yarıyılın sonunda danışman öğretim üyesinin final veya bütünleme sınavlarında dönem projesi dersine başarılı notunu girmesiyle akademik takvimde belirtilen süre içerinde aşağıdaki evrak ve belgelerle;

1.     1 adet karton kapaklı basılmış, tez yazım kılavuzuna uygun dönem projesi,

2.     Bilgi-Belgeler sayfasındaki “Dönem Projesi Değerlendirme” formu (danışman tarafından imzalanarak anabilim dalı aracılığı ile (EBYS) gönderilecek),

3.     Bilgi-Belgeler sayfasındaki “Dönem Projesi Tutanağı” (danışman tarafından doldurulup imzalanarak anabilim dalı aracılığı ile (EBYS) gönderilecek),

4.     Bilgi-Belgeler sayfasındaki “İlişik Kesme Formu” (danışman ve anabilim dalı başkanına imzalatılarak enstitüye elden),

5.     Öğrenci kimlik kartını

Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir. Enstitü Yönetim Kurulunun projenizi kabulünden sonra mezuniyet işlemleriniz 10 iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

 

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Seminer İşlemleri

 

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, seminer dersine kayıtlı öğrenciler için seminer konusunun danışman tarafından sekizinci haftaya kadar belirlenir.

Seminer sunumlarının, öğrencinin talebi üzerine (seminer başvuru formu ve intihal raporunun danışman onaylı ilk sayfası), danışmanın uygun görüşü ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile final haftası içerisinde yapılır, başarısız olan öğrenciler için de bütünleme haftasında tekrar sunum yapabilme imkânı sağlanır.

Seminer sunumlarının, anabilim dalı başkanlığının bulunduğu fakülte binasında, izleyiciye açık bir şekilde gerçekleştirilir.

Seminer sunumuna başvuran öğrenciler için anabilim dalı başkanlıklarınca bir takvim oluşturularak, öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

Seminer sunumu sonunda, öğrenci tarafından, seminer ödevinin enstitümüz lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde hazırlanması sağlandıktan sonra (Word ve PDF formatlarında) danışman tarafından alınacak orijinallik raporu ile birlikte bir CD’ye yüklenir.

Seminer sunumu sonunda danışman, seminer ödevinin orijinallik raporunun ilk sayfasını (orijinallik oranı sınırı olmaksızın) ve doldurmuş olduğu danışman seminer değerlendirme formunu ve katılımcıların imzaladığı“Seminer Katılımcı Formu” nu anabilim dalı başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla enstitüye gönderilmesini sağlar.

CD, danışman ya da öğrenci tarafından enstitüye teslim edilir.

 

 

Tez İşlemleri

 

Tez Önerisinin verilmesi

Lisansüstü programlarda,  öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu  en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez Savunma Sınavına Girebilmek İçin

 Öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda (120 AKTS’yi tamamladıktan sonra) tez savunma sınavına girebilir.

Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına dijital ortamda olarak teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu kontrol ettikten sonra savunmaya alınabilmesi için tezi Word formatında e-posta yoluyla (sbe@aksaray.edu.tr) enstitüye gönderir ve süreci başlatır.

 Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak (sonucu tek kaynaktan %10 toplamda %30’u geçmemiş olan tez için) danışmana gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

Danışman ve öğrenci aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak Anabilim dalı aracılığıyla Enstitüye gönderilmesini sağlamalıdır.

Savunma Tarihi Alabilmek için Gerekli Evraklar

 

1-Tez Savunma Jüri Öneri Formu(Savunma tarihi Yönetim kurulu toplantı tarihinden itibaren en erken 15 gün en geç 1 ay içerisinde)(Online veya yüz yüze yapılacağı belirtilmelidir)

2-Tez Savunulabilirlik ve Orijinallik Formu ( Danışman imzalı)

3-Tez Teslim Taahhüt Formu (Öğrenci imzalı)

4-İntihal Raporu (Danışmana gönderilmiş olan intihal raporunun ilk sayfası, danışman onaylı)

5-Online Tez Savunma Sınavı Skype Adresleri Formu (Savunma online yapılacak ise,jüriler ve öğrencinin skype adresleri oluşturması ve Enstitünün skype adresi olan ''Sbe Aksaray''  ı eklemeleri gerekmektedir.)

6- Doktora öğrencileri için (Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 51.maddesinin 8.fıkrası gereğince 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nden itibaren yeterlik sınavından başarılı olan öğrencilerden,  danışmanıyla birlikte hazırlayacağı en az bir adet bilimsel makalesinin; hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması (DOI numarası veya dergi editörlüğünden kabul yazısı almış olmak) şartlarından birinin yerine getirilmesinin, öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için ön şart olarak belirlenmiştir.)

 

 

Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, formlar içindeki Tez Savunma Jüri Öneri Formundaki esaslar çerçevesinde  danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. 

 

Öğrenci sınava gelirken hazırlayacağı evraklar

 

1- Yüksek Lisans tezi sınav tutanağı formu (1 adet)

2- Yüksek Lisans tezi jüri inceleme rapor formu (Her jüri üyesi için 1 er adet)

3-  Jüri Onay Sayfası   (3 adet)

 

      Bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alınarak jüri üyelerine imzalatılacak.

 

 Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda online veya yüz yüze gerçekleştirilir.

Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde sınav evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilir. 

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç (3) ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde azami süreler içinde yeniden savunur. Tekrar başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelendirmek zorundadır. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde savunma sınavına alınır. Her ne sebeple olursa olsun, mazereti olmadan tez savunma sınavına gelmeyen veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenci başarısız sayılarak öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

 

 Tez savunma jürisinin kabul ettiği tez, tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak öncelikle enstitünün e-posta (sbe@aksaray.edu.tr) adresine Word haliyle gönderilir. Enstitünün belirlediği sayıda ve şekilde çoğaltılır, gerekli diğer belgeler ve tezler danışman onayıyla öğrenci tarafından bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

Tez Teslim Sürecinde Yapılacak İşlemler

       

1-2 Adet Tez Yazım Kılavuzuna uygun hazırlanmış ciltli tez (https://sbe.aksaray.edu.tr/tez-yazim-klavuzlari )

2-Ulusal Tez Merkezi Tez Veri Giriş Formu (2 Adet-İmzalı) çıktısı (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ )

3-İlişik Kesme Formu (Web Sitemizde-1 Adet) (https://sbe.aksaray.edu.tr/tezli-yuksek-lisans )

4-Jüri Onay Sayfası (İmzalı- 1 Adet)

5-Öğrenci Kimlik Kartı

6- Tez savunması Online yapılanların görüntüleri Flash belleğe yükleyip Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

7-Tezin tamamının olduğu CD (1 Adet-word ve pdf) Enstitüye teslim edilir. CD adının Ulusal Tez Merkezindeki referans numarası olması gerekmektedir.(Tezin içerisindeki jüri onay sayfası ve diğer tüm belgeler imzasız olarak ve kişisel veriniz (T.C. kimlik no, cep tel, e-posta, resminiz vb. olmadan CD’ye eklenecektir.)

8-Hem Türk hem Yabancı Uyruklu öğrenciler mezun bilgi formunu doldurması gerekmektedir. (https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/kariyer/login.aspx )

9- Sadece yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye Mezunları Mezun Bilgi Formunu doldurarak imzalı 2 adet çıktısını Enstitüye teslim etmelidir.

(https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/ )